Jump to main content

Vägarbetsområde – automatisk varning och kontroll av trafiken

SafeTech arbetsvarning automatiserar kontroll och skyltstyrning samt varnar om hastighet och köbildning

SafeTech arbetsvarning övervakar, kontrollerar och varnar fordon i samband med vägarbeten. Radar och sensorer skickar trafikdata in till systemet. Systemet varnar automatiskt vid vägarbeten och ger information om köbildning och rekommenderad hastighet på platsen. Förarna påminns om vilken hastighet som gäller och på väg ut ur området ändras hastighetsbegränsningarna.
Varningar och information till förarna visas på digitala skyltar som är placerade före, inne i och i slutet av arbetsområdet.

Köbildning ökar risken för kollisioner
Trafikverket vill ge förare bättre information i samband med vägarbeten. Vägarbeten skapar köer, vilket ökar risken för kollisioner och olyckor. Studier visar att en hastighetsminskning före kön kan minska risken för kollisioner med så mycket som 70 procent.

SafeTech arbetsvarning omfattar de krav som Trafikverket ställer och bidrar till ökad trafiksäkerhet. Sensorer och radar mäter fordonens hastighet och förare och trafikanter får önskvärd information via digitala skylttavlor. Allt sker automatiskt, vilket bidrar till att förenkla arbetsuppgifterna för systemoperatörerna.

Kontakta oss

SafeTech arbetsvarning – funktionalitet hos lösningen

Systemet gör det enkelt att sätta upp olika kombinationer av skyltar och utrustning, så att ett säkert och effektivt trafikflöde uppnås. Varningar till förare och trafikanter sker automatiskt. Skyltarnas layout förändras beroende på händelse. I systemet benämns olika skylt- och utrustningslayouter som scenarion. En layout för ett arbetsområde definieras och styrs genom val av scenarion och logik. Ett exempel på logik är att om trafikens hastighet är lägre än 40 km/t ska scenariot ”KÖ” implementeras. Digitala skyltar varnar förare och trafikanter om köer i området. Det är relevant att använda olika scenarier för olika tider på dygnet. Alla scenarierna sparas i ITS-plattformen så att de effektivt kan hämtas och återanvändas.

Användare och roller
Lösningen är anpassad så att olika användare kan ha olika roller när de använder SafeTech arbetsvarning. Exempel på roller är ”Ansvarig arbetsvarningszon” som kan starta och stoppa arbetsvarningen, medan rollen ”Servicepersonal” bara ger tillåtelse att visa status för utrustning och utföra service.

Ändringshistorik för projekt och utrustning
Systemet skapar en logg som visar ändringar i layout för skyltar och utrustning. Den visar tidpunkt och vilken åtgärd som utfördes av vem, liksom vad som blev resultatet av åtgärden. Denna logg är viktig vid olyckor eller andra incidenter som ska utredas.

Kartvisning
Kartvisning visar var utrustningen finns på kartan. Här kan man se vilka skyltbilder som är aktiva. Genom att klicka på utrustningen kan man se status och få mer information om utrustningen.

Smart underhåll
SafeTech arbetsvarning är integrerad med molnlösningen ”ITS-plattform”. Det är en plattform som är framtagen för att övervaka och styra skyltar och utrustning. Via plattformen kan funktionen ”Smart underhåll” användas. Det är sensorer som rapporterar att skyltar och utrustning fungerar korrekt.

Position och batterispänning visas på kartan. ITS-plattformen visar grafiskt på kartan var utrustningen finns i realtid. Genom att klicka på utrustningen visas aktuell position och status för batteriet. Automatiska larm kan också ställas in för att varna om batteristyrkan faller under ett givet värde. Bilden ovan visar utrustning som har gröna, gula och röda markörer. De gröna markörerna indikerar att batterispänningen är OK. Röd markör indikerar för låg eller ingen batterispänning. Genom att klicka på en markör visas mer information om status. Gul markör indikerar att batteriet behöver laddas.

Genom SafeTech arbetsvarning kan Trafikverket följa status för utrustning och skyltar i arbetsområdet. Trafikverket har också möjlighet att vid behov ändra meddelanden på skyltar i realtid.