Jump to main content

Så klarar du en kontroll av Trafikverket och Arbetsmiljöverket vid ditt vägarbete: tunga skydd

För trafikanters och vägarbetares säkerhet är det viktigt att vägarbetsområdet är uppbyggt enligt vissa principer och regler. Här listar vi det som ni bör tänka på när ni använder tvärgående och längsgående skydd.

Tvärgående skydd, TMA och Buffert

 • Vid fasta arbetsplatser på alla vägar där allmän trafik förekommer ska energiupptagande skydd användas tvärs vägen
 • Arbetet vid etablering och avetablering klassas som intermittent arbete och ska på skyddsklassade vägar skyddas av skyddsfordon med TMA
 • Vid intermittenta arbeten på skyddsklassade vägar ska TMA användas tvärs vägen. Om flera arbetsfordon finns på vägbanan ska TMA vara det första som trafikanten når i varje körfält och på vägrenen
 • Observera att ändringar av sammanlänkningarna inte får göras (inga singeltravar får förekomma) och att vissa skydd inte tillåter att vägmärkesbärare eller vagnar placeras framför skyddet.
 • Trafikbuffert som används ska vara tillåten av Trafikverket och får bara användas när bufferten är tillåten för vägens föreskrivna hastighet. Monterings- och skötselanvisningar ska finnas på arbetsplatsen och följas
 • Tvärgående energiupptagande skydd tillåtna enligt VVMB-351
 • Flera trafikbuffertar får ställas bredvid varandra men inte direkt bakom varandra
 • Längden på en energiupptagande skyddszon (buffertzon) för tvärgående skydd är hälften av talet för den ordinarie hastighetsgränsen i meter plus 10 m. Vid 90 kilometer i timmen är zonen 55 meter lång.  90/2=45+10=55 m
 • För att markera gränsen för den avstängda ytan kan t ex tätt placerade X3 markeringsskärmar placeras ut som yttre ram mellan trafiken och arbetsplatsen

Längsgående skydd, barriär

 • Längsgående skydd finns där det krävs (tänk på oskyddade trafikanter)
 • Längsgående skydd ska vara korrekt sammanlänkade (monteringsanvisningar ska finnas på arbetsplatsen)
 • Längsgående skydd ska vara godkända av Trafikverket
 • Längsgående skydd ska vara förankrade om så krävs för den typen av barriär 
 • Längsgående skydd ska ha avslut om så krävs för den typen av barriär
 • Är arbetsbredden korrekt utmätt? Det vill säga den yta som barriären behöver ha fri för att kunna förflytta sig vid eventuell på körning. 
 • En längsgående energiupptagande skyddszon (buffertzon) ska finnas mellan en skyddsbarriär (vilken innefattar skyddsbarriärens egen bredd) och en arbetsplats eller schakt
 • Bredden på skyddszonen (W-måttet) framgår av produktblad/monteringsanvisning för barriären

 Innan ni lämnar, se över arbetsplatsen

 • Ser det snyggt och bra ut?
 • Åk igenom arbetsområdet och förvissa dig om att alla skyltar är väl synliga
 • Som bilist skulle du känna att det var lätt att förstå skyltningen?
 • Är det uppsäkrat på ett bra sätt för vägarbetarna?
 • Har man följt V3-principen?

Lycka till med ditt vägarbete!