Så klarar du en kontroll av Trafikverket och Arbetsmiljöverket vid ditt vägarbete: tunga skydd

Published on juni 4, 2020

För trafikanters och vägarbetares säkerhet är det viktigt att vägarbetsområdet är uppbyggt enligt vissa principer och regler. Här listar vi det som ni bör tänka på när ni använder tvärgående och längsgående skydd enligt Trafikverket och Arbetsmiljöverket.

TMA-skydd Stuer Egghe med ljuspil och E13 VMS-skylt
TMA-skydd Stuer Egghe med ljuspil och E13 VMS-skylt

Tvärgående skydd, TMA och Buffert

 • Vid fasta arbetsplatser på alla vägar där allmän trafik förekommer ska energiupptagande skydd användas tvärs vägen
 • Arbetet vid etablering och avetablering klassas som intermittent arbete och ska på skyddsklassade vägar skyddas av skyddsfordon med TMA
 • Vid intermittenta arbeten på skyddsklassade vägar ska TMA användas tvärs vägen. Om flera arbetsfordon finns på vägbanan ska TMA vara det första som trafikanten når i varje körfält och på vägrenen
 • Mellan den tvärgående skyddsanordningen och det/den som ska skyddad ska en energiupptagande skyddszon finnas. I energiupptagande skyddszon får inte föremål, upplag eller personer finnas
 • Det ska finnas en instruktion för TMA på platsen
 • Personal på en vägarbetsplats ska känna till vilka ytor som ingår i energiupptagande skyddszon
 • Observera att ändringar av sammanlänkningarna inte får göras (inga singeltravar får förekomma) och att vissa skydd inte tillåter att vägmärkesbärare eller vagnar placeras framför skyddet.
 • Trafikbuffert som används ska vara tillåten av Trafikverket och får bara användas när bufferten är tillåten för vägens föreskrivna hastighet. Monterings- och skötselanvisningar ska finnas på arbetsplatsen och följas
 • Tvärgående energiupptagande skydd tillåtna enligt VVMB-351
 • Flera trafikbuffertar får ställas bredvid varandra men inte direkt bakom varandra
 • Längden på en energiupptagande skyddszon (buffertzon) för tvärgående skydd är hälften av talet för den ordinarie hastighetsgränsen i meter plus 10 m. Vid 90 kilometer i timmen är zonen 55 meter lång.  90/2=45+10=55 m
 • För att markera gränsen för den avstängda ytan kan t ex tätt placerade X3 markeringsskärmar placeras ut som yttre ram mellan trafiken och arbetsplatsen
Bild på Trafikbuffert på en asfalterad väg

Trafikbuffert Saferoad enligt 2000/100 VVMB351. Godkänd att användas på hela vägnätet.

Längsgående skydd, barriär

 • Längsgående skydd finns där det krävs (tänk på oskyddade trafikanter)
 • Längsgående skydd ska vara korrekt sammanlänkade (monteringsanvisningar ska finnas på arbetsplatsen)
 • Längsgående skydd ska vara godkända av Trafikverket
 • Längsgående skydd ska vara förankrade om så krävs för den typen av barriär
 • Längsgående skydd ska ha avslut om så krävs för den typen av barriär
 • Är arbetsbredden korrekt utmätt? Det vill säga den yta som barriären behöver ha fri för att kunna förflytta sig vid eventuell på körning.
 • En längsgående energiupptagande skyddszon (buffertzon) ska finnas mellan en skyddsbarriär (vilken innefattar skyddsbarriärens egen bredd) och en arbetsplats eller schakt
 • Bredden på skyddszonen (W-måttet) framgår av produktblad/monteringsanvisning för barriären
 • I energiupptagande skyddszon får inte föremål, upplag eller personer finnas. På arbetsplatsen ska det vara tydligt utmärkt och framgå var den energiupptagande skyddszonen är.
 • Utmärkningen ska göras vid klassgräns för aktuellt W-mått
 • Personal på en vägarbetsplats ska känna till vart den energiupptagande skyddszonen är
Bild på betongbarriären DELTABLOC 65S utställd längs väg

Betongbarriären DELTABLOC finns i många varianter och klassificering för att passa just dina behov.

Innan ni lämnar, se över arbetsplatsen

 • Ser det snyggt och bra ut?
 • Åk igenom arbetsområdet och förvissa dig om att alla skyltar är väl synliga
 • Som bilist skulle du känna att det var lätt att förstå skyltningen?
 • Har man säkrat upp på ett bra sätt för vägarbetarna?
 • Har man följt V3-principen?

Lycka till med ditt vägarbete!