Möjlighet för kommuner att söka bidrag för trafiksäkerhöjande åtgärder!

Publiserad den april 10, 2019

Trafikverket får bevilja statlig medfinansiering till bl a kommuner för åtgärder inom miljö och trafiksäkerhet på det kommunala väg- och gatunätet.

Visste du att det finns en möjlighet för kommuner att söka bidrag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder hos TRV? Se pdf här!

Statlig medfinansiering ska stimulera regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner till att genomföra kostnadseffektiva och samhällsnyttiga åtgärder som bedöms vara viktiga för att öka kollektivtrafikresandet och för att de transportpolitiska målen ska uppnås.

Det skulle tex kunna gälla IFD farthinder, där busschauffören och busspassagerarna passerar tryggt och bekvämt. Läs om IFD farthinder här!

När NTF gjorde en hastighetskontroll med laserkamera i Täby, Stockholm där farthindret satts upp blev det ett mycket positivt resultat. Bara 0,7 procent, totalt två bilar, överskred den gällande hastigheten 30 km/timmen. Totalt mättes 271 fordon.